Thanksgiving Break - Monday, November 22 - Friday, November 26. School resumes on Monday, November 29.